Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 2: Urbanisation – HocHay

pedestrian crossing 

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 2 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 2: Urbanisation

Audio – Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2

agricultural(adj): thuộc về nông nghiệp

centralise(v): tập trung

cost – effective(adj): hiệu quả, xứng đáng với chi phí

counter – urbanisation(n): phản đô thị hóa, dãn dân

densely populated: dân cư đông đúc/ mật độ dân số cao

discrimination(n): sự phân biệt đối xử

double(v): tăng gấp đôi

downmarket(adj): giá rẻ, bình dân

down-to-earth(adj): thực tế/ sát thực tế

energy-saving(adj): tiết kiệm năng lượng

expand(v): mở rộng

industrialisation(n): sự công nghiệp hóa

interest-free(adj): không tính lãi/ không lãi suất

kind-hearted(adj): tử tế, tốt bụng

long-lasting(adj): kéo dài, diễn ra trong thời gian dài

migrate(v): di cư

mindset(n): định kiến

overload(v): làm cho quá tải

sanitation(n): vệ sinh

self-motivated(adj): tự tạo động lực cho bản thân

slum(n): nhà ổ chuột

switch off(v): ngừng, thôi không chú ý đến nữa

time-consuming(adj): tốn thời gian

thought-provoking(adj): đáng để suy nghĩ

unemployment(n): tình trạng thất nghiệp

upmarket(adj): đắt tiền, xa xỉ

urbanisation(n): đô thị hóa

weather-beaten(adj): dãi dầu sương gió

well-established(adj): được hình thành từ lâu, có tiếng tăm

worldwide(adv): trên phạm vi toàn cầu

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 12 Unit 2 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play


Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 bằng mindmap
Mindmap Unit 2 lớp 12 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 12 Unit 2 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10
  • 11 – 20
  • 21 – 30

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2 có phiên âm – Vocabulary Unit 2 12th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 12 phần Getting Started nhé!

urbanisation /ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ (n) đô thị hóa

thought-provoking /ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/ (a) đáng để suy nghĩ

switch off /swɪtʃ ɒf/ (v) ngừng, thôi không chú ý đến nữa

overload /ˌəʊvəˈləʊd/ (v) làm cho quá tải

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 12 phần Language nhé!

industrialisation /ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃn/ (n) sự công nghiệp hóa

agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ (a) thuộc về nông nghiệp

worldwide /ˈwɜːldwaɪd/ (adv) trên phạm vi toàn cầu

weather-beaten /ˈweðə biːtn/ (a) dãi dầu sương gió

long-lasting /ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/ (a) kéo dài, diễn ra trong thời gian dài

well-established /ˌwel ɪˈstæblɪʃt/ (a) được hình thành từ lâu, có tiếng tăm

cost – effective /ˌkɒst ɪˈfektɪv/ (a) hiệu quả, xứng đáng với chi phí

energy-saving /ˈenədʒi ˈseɪvɪŋ/ (a) tiết kiệm năng lượng

interest-free /ˌɪntrəst ˈfriː/ (a) không tính lãi/ không lãi suất

kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/ (a) tử tế, tốt bụng

downmarket /ˌdaʊnˈmɑːkɪt/ (a) giá rẻ, bình dân

down-to-earth /ˌdaʊn tu ˈɜːθ/ (a) thực tế/ sát thực tế

self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a) tự tạo động lực cho bản thân

time-consuming /ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/ (a) tốn thời gian

upmarket /ˌʌpˈmɑːkɪt/ (a) đắt tiền, xa xỉ

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 12 phần Skills nhé!

discrimination /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ (n) sự phân biệt đối xử

mindset /ˈmaɪndset/ (n) định kiến

sanitation /ˌsænɪˈteɪʃn/ (n) vệ sinh

double /ˈdʌbl/ (v) tăng gấp đôi

counter – urbanisation /ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ (n) phản đô thị hóa, dãn dân

expand /ɪkˈspænd/ (v) mở rộng

migrate /maɪˈɡreɪt/ (v) di cư

densely populated /ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/: dân cư đông đúc/ mật độ dân số cao

slum /slʌm/ (n) nhà ổ chuột

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 12 phần Looking Back nhé!

centralise /ˈsentrəlaɪz/ (v) tập trung

unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ (n) tình trạng thất nghiệp

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2

  • Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2

HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Từ Vựng HocHay: Từ Vựng Tiếng Anh Dễ Dàng

Subscribe Youtube Channel | Youtube.com/HocHay

Follow Fanpage Facebook | Facebook.com/HocHayco

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit2lop12 #tienganhlop12unit2 #tuvungtienganhlop12unit2

Xem chi tiết: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-12-unit-2-urbanisation-hoc-hay-70.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *